Hasiči a policajti

Hasiči a policajti

Kritériá na poskytnutie finančnej podpory na športovú činnosť zo zdrojov ŠCP pre príslušníkov PZ a HaZZ


Tieto kritériá platia pre príslušníkov policajného zboru a hasičského a záchranárskeho zboru, ktorí nie sú profesionálni vrcholoví športovci a svoju športovú činnosť a účasť na domácich a medzinárodných podujatiach vykonávajú popri svojom riadnom zamestnaní.
Kritériá  pre podávanie žiadostí o finančnú podporu:

 
 1. Športové centrum polície poskytuje túto finančnú podporu pre jednotlivcov resp. kolektívy, teda nie pre organizácie, kluby, či iné športové spolky.
 2. Žiadosť musí obsahovať všetky formálne náležitosti, ktoré sú v nej uvedené a jej vzor tvorí prílohu Kritérií. Žiadateľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v žiadosti. Vedomé uvedenie nesprávnych údajov v žiadosti je dôvodom pre odňatie finančnej podpory.
 3. Finančná podpora sa poskytuje iba na pokrytie nákladov na účasť športovcov na medzinárodnom podujatí a je účelovo viazaná na podujatie, na ktoré bola schválená. Z finančnej podpory nie je možné realizovať nákup športového alebo iného materiálu.
 4. Finančná podpora sa poskytuje iba pre športovcov, ktorí sa plánujú zúčastniť medzinárodnej súťaže, ktorá je organizovaná pod hlavičkou jednej z týchto medzinárodných organizácií: USPE, USIP alebo CPAF.
 5. Na finančnú podporu nie je právny nárok a o jej udelení, resp. neudelení rozhoduje riaditeľ Športového centra polície na základe doporučení štatutárneho zástupcu organizácie UNITOP SR a riaditeľa Odboru výcviku PPZ.
 6. Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky naskenovanú s podpisom žiadateľa na e-mail: filan@scpolicie.sk.
 7. Žiadateľ je v žiadosti povinný vyčísliť predbežnú požadovanú sumu v členení podľa jednotlivých nákladových položiek ako  napr. štartovné, stravovacie služby, ubytovacie služby, náklady na dopravu, atď.
 8. Pred prevzatím schválenej finančnej podpory musí mať žiadateľ uzavretú so ŠCP písomnú „Zmluvu o zabezpečení športovca“.
 9. Po skončení podujatia je žiadateľ-príjemca povinný finančnú podporu vyúčtovať originálnymi účtovnými dokladmi (faktúra za ubytovanie, letenka, atď.) v zmysle platnej legislatívy.
 10. Schválená finančná podpora a jej zúčtovanie sa riadi zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách.
 11. Uchádzač, ktorému finančná podpora nebude poskytnutá sa môže obrátiť v predmetnej veci na príslušný oddiel najbližšieho Športového klubu polície.
 12. Žiadosť o finančnú podporu na účasť na podujatí je potrebné doručiť do 31. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom sa dané podujatie uskutoční. Na neskôr podané žiadosti sa prihliada len v prípade, ak ich finančnú podporu umožňuje rozpočet ŠCP.
 13. Počet podporených športovcov a výška dotácie závisí od rozpočtu Športového centra polície.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na športovú činnosť zo zdrojov ŠCP pre príslušníkov PZ a HaZZ