O nás

História

Na základe uznesenia vlády ČSSR č. 96/1974 zo dňa 11.4.1974 bola rozkazom ministra vnútra ČSSR č. 24/1974 dňa 1.7.1974 zriadená Správa telovýchovy a vrcholového športu FMV. Podľa schváleného organizačného poriadku STVŠ bola funkčným útvarom FMV pre spracovanie návrhov koncepcie a vo vymedzenom rozsahu aj pre riadenie a zabezpečovanie služobnej telesnej prípravy, záujmovej dobrovoľnej telovýchovy a výkonnostného športu v útvaroch ZNB a vojskách ministerstva vnútra i v telovýchovných jednotách Rudá hvězda v Čechách a Červená hviezda na Slovensku. Na zabezpečovaní úloh športovej reprezentácie ČSSR sa STVŠ podieľala prostredníctvom stredísk vrcholového športu (SVŠ). (Okrem FMV boli v tom čase strediska vrcholového športu budované aj v ČSTV, Zväzarme, rezortoch MŠ ČSR a SSR a MNO).
 

Štruktúra jednotlivých pracovísk STVŠ bola nasledovná :

  • I. odbor (služobná telesná príprava + záujmová telovýchova)
  • II. odbor (vrcholový šport)
  • Všeobecné oddelenie
  • Kádrové oddelenie
  • Telovýchovno-lekárske oddelenie
  • Ekonomicko-technické oddelenie
  • SVŠ Praha
Strediská vrcholového športu STVŠ FMV Bratislava a Štrbské Pleso boli ustanovené RMV ČSSR dňom 1.8.1974. Strediská sa vo svojej činnosti riadili štatútom SVŠ vydaným náčelníkom STVŠ, jeho rozkazmi a pokynmi. Štatúty stredísk vrcholového športu a stredísk vrcholového športu mládeže FMV, zriadených pri niektorých TJ RH-ČH boli vydané v roku 1975. Podľa nich, s cieľom úspešnej športovej reprezentácie ČSSR, mali strediska pre vybraných športovcov zabezpečovať kvalitnú vrcholovú prípravu, odborné trénersko-metodické riadenie, materiálno-technické podmienky a starať sa i o vytváranie primeraných sociálnych podmienok. Výber a prípravu športovo - talentovanej mládeže mali na starosti strediska mládeže.

Na čele strediska stal náčelník, menovaný námestníkom ministra vnútra, ktorý bol služobne podriadený náčelníkovi STVŠ FMV. Prvým náčelníkom strediska v Bratislave sa stal Ing. Július Beňa-Gajdoš. Základným článkom SVŠ boli športové oddiely jednotlivých športov. Činnosť strediska v Bratislave bola započatá dňom 1.10.1974 v následovných športových oddieloch : hádzaná muži, volejbal muži, rýchlostná kanoistika muži a ženy, judo muži a vodné pólo muži (odlúčený oddiel v Košiciach). Náčelníkom strediska na Štrbskom Plese sa stal Ondrej Rusko. Stredisko začalo svoju činnosť dňa 12.12.1974. V nasledujúcich rokoch sa štruktúra stredísk, najmä počet a druh zabezpečovaných športov, menili niekoľkokrát. Pre nedostatočné pretekárske zázemie bol v súťažnom ročníku 1977-78 zrušený oddiel juda (v mládežníckej aj seniorskej kategórii).

Ďalšie zmeny priniesla reorganizácia v roku 1982. Zo strediska boli vyradené oddiely vodného póla a volejbalu a pribudol odlúčený oddiel lyžovania ČH Štrbské Pleso, čo znamenalo, že dovtedy samostatné SVŠ na Štrbskom Plese bolo zrušené.

Od 1.1.1990 v novej organizačnej štruktúre STVŠ Stredisko vrcholového športu ZNB Bratislava zabezpečovalo nasledovné športy : hádzaná muži a mládež rýchlostná kanoistika muži, ženy a mládež odlúčené oddiely: beh na lyžiach a pretek združený muži, ženy a mládež - na Štrbskom Plese ľadový hokej muži - v Poprade vodné pólo muži – v Košiciach.

V stredisku zaradení športovci ako napr.: kanoisti Felix Masár, Jana Polakovičová-Bobková, hádzanári Ján Packa, Jozef Dobrotka, Štefan Katušák a František Šulc, volejbalisti Vladimír Sirvoň, Štefan Pipa, Ľubor Halanda, Zdeněk Kroča, bežkyne na lyžiach Anna Pasiarová, Viera Klimková, združenár Ján Klimko, vodní pólisti Juraj Kulla, Ladislav Vidumanský,yoman Poláčik a ďalší pravidelne štartovali na vrcholných športových podujatiach a dosiahli viacero významných úspechov. O ich úspechy sa pričinili tréneri ako napr.: Tibor Polakovič, Pavel Schenk, Ladislav Šesták, František Bako, Ladislav Bottlík, Ján Ilavský, Ondrej Brúzik a ďalší. V spojitosti s rozdelením Československa ukončilo SVŠ ZNB v Bratislave svoju činnosť k 31.12.1992.

Galéria